ce credem

Ce crede Biserica Creștină Baptistă Speranța?

  • Noi credem într-un Singur Dumnezeu veşnic existând în trei Persoane: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt; toate cele trei persoane fiind una şi deopotrivă Dumnezeu. (2 Corinteni 13:14; Coloseni 2:9; Ioan 10:30; 2 Corinteni 3:17; Coloseni 1:15-17)
  • Noi credem că Biblia sau Sfânta Scriptură este Cuvântul lui Dumnezeu şi ca atare singura noastră autoritate şi normă în viaţa de credinţă. (2 Timotei 3:16; 2 Petru 1:20-21; 1 Tesaloniceni 2:13; Psalm 119:89)
  • Noi credem în Divinitatea Domnului Isus Hristos, în întruparea Sa prin naşterea din fecioară, în viaţa Sa umană fără păcat, în moartea Sa pentru iertarea şi ispăşirea păcatelor, în învierea Sa în trup a treia zi după Scripturi, în înălţarea Sa la cer, în lucrarea Sa ca singur mijlocitor între om şi Dumnezeu şi revenirea Sa. (Ioan 10:30-33; Isaia 44:6; Apocalipsa 1:17-18; 1 Timotei 2:5; Apocalipsa 1:7)
  • Noi credem că Dumnezeu Tatăl este creatorul cerului şi al pământului cu tot ce este pe el, al lucrurilor văzute şi nevăzute. (Neemia 9:6; Genesa 1:1; Isaia 66:2; Apocalipsa 4:11)
  • Noi credem că Duhul Sfânt a fost trimis de Domnul Isus după înălţarea Sa pentru a locui în cel credincios adeverindu-i că este copilul lui Dumnezeu, aducându-i aminte de învăţăturile lui Isus şi ajutându-l să le păzească. Duhul Sfânt călăuzeşte credinciosul în mod providenţial şi oferă putere pentru predicare şi slujire, pecetluindu-l pentru ziua răscumpărării. Duhul Sfânt oferă daruri spirituale după cum voieşte El, în vederea zidirii Bisericii, manifestându-se în concordanţă cu aceste principii. O persoană ce trăieşte în plinătatea Duhului Sfânt este acea persoană plină de Cuvântul lui Dumnezeu şi rodeşte potrivit acestuia. (Ioan 14:16-20,26; Romani 8:9-16; 1 Corinteni 6:11,19; 1 Corinteni 12:3-11; Efeseni 1:13-14; Coloseni 3:16 şi Efeseni 5:18-19; Galateni 5:22-23)
  • Noi credem că fiecare om s-a născut în păcat, despărţit de Dumnezeu, în familia diavolului, fără posibilitatea de a se salva (mântui) pe sine din această stare şi osânda veşnică datorată acestei stări. (Psalmul 51:5; Romani 3:23; Ioan 8:41,44; Isaia 64:6; Romani 6:23)
  • Noi credem că salvarea (mântuirea) omului este posibilă numai prin credinţa în Domnul Isus Hristos, cel ce s-a făcut păcat pentru noi şi s-a jertfit pe Sine în locul nostru şi a înviat pentru ca prin El să avem viaţa veşnică. Această credinţă îl mărturiseşte pe Hristos ca Domn, va aduce naşterea din nou prin Cuvântul lui Dumnezeu şi prin Duhul Sfânt, aceasta concretizându-se prin pocăinţă (o schimbare a minţii şi direcţiei). (Efeseni 2:4-10; Romani 10:9; Tit 3:5-7 ; Fapte 20:21; 1 Ioan 5:10-13; Galateni 2:21; Romani 10:10, 13)
  • Noi credem că orice om mântuit prin credinţa în Isus Hristos îl va mărturisi în mod public prin apa botezului, care nu aduce mântuire, ci este mărturia unui cuget curat a realităţii interioare deja experimentate. (Romani 6:3-5; 1 Petru 3:21; Galateni 3:26-27)
  • Noi credem că Biserica este Trupul lui Hristos format din toţi cei mântuiţi din toate timpurile şi locurile. Biserica locală este expresia vizibilă a Trupului lui Hristos şi căreia orice credincios trebuie să aparţină. Biserica are menirea de a-l predica pe Hristos, de a-l proslăvi pe Dumnezeu şi de a-i zidi duhovniceşte pe cei credincioşi. (1 Corinteni 12:12, 27; 1 Corinteni 14:4-5; Efeseni 3:8-21; Coloseni 1:18)
  • Noi credem că cei mântuiţi, a căror nume a fost scris în Cartea Vieţii Mielului, vor fi pentru veşnicie cu Dumnezeu şi răsplătiţi pentru viaţa trăită pe acest pământ , iar cei ce au refuzat să creadă în Hristos vor fi osândiţi pentru veşnicie la iad, împreună cu diavolul şi îngerii săi pentru care acest loc a fost pregătit. (Apocalipsa 20:10-15; 1 Corinteni 15:13-20, 51-58; Efeseni 6:8; 1 Corinteni 3:11-15)

Biserica Baptistă Speranța, Bulevardul Saturn nr. 45, Brașov, 500440, Romania

Formular 230
Ghid de sponsorizare pentru Persoane Judridice

Programe
Duminică, 10:30 – program de închinare
Miercuri, 18:00 – seară de rugăciune
Joi, 18:30 – întâlnire pentru tineri adulți (info)
Sâmbătă, 17:00 – întâlnire pentru adolescenți

©2024 by Biserica Creștină Baptistă Speranța Brașov All Rights Reserved
Privacy Policy